MANAGING COMMITTEE

JAYSHANKAR MENON

CHAIRMAN

Adv.SUHAS KHANOLKAR

RAJANI BHAT

SURESH CHAVAN

SECRETARY

SHYAM SHINDE

MANJIRI KULKARNI

SURENDRA KADAM

TREASURER

DINESH KADAM

AMIT CHAVAN

JAYANT NAWALE